Hồn Khí

    Tăng cấp Hồn Khi để nhận được nhiều thuộc tính đặc biệt

    Có 4 loại Hồn Khí

    - Hồn Khí Sinh Mệnh: Tăng chủ yếu Sinh Mệnh và Đỡ Đòn

    - Hồn Khí Công Kích: Tăng chỉ số Công Kích

    - Hồn Khí Tất Sát: Tăng chỉ số Tất Sát

    - Hồn Khí Hấp Huyết: Tăng chỉ số Hấp Huyết

    ** Trong đó, Hồn Khí Tất Sát và Hấp Huyết có thêm 4 kỹ năng đặc biệt sẽ được kích hoạt khi đạt cấp độ yêu cầu