Tính năng Điểm PK

I. Các chế độ PK

    Trong game có 4 chế độ PK để chọn

    Khi bật chế độ Đồ Sát sẽ lên điểm PK

II. Điểm PK

    Khi điểm PK quá cao, có thể sử dụng đạo cụ mua tại Thương Thành để giảm điểm

Khi đạt số điểm PK nhất định, sẽ trở thành trạng thái chữ đỏ

Người chơi chữ đỏ nếu bị tiêu diệt, sẽ bị trừng phạt Vàng khóa và có khả năng bị rơi trang bị (Bản hiện tại), hoặc mất cấp cường hóa của món trang bị bất kỳ.

Người chơi tiêu diệt người chữ đỏ sẽ nhận được trang bị tương ứng của người chơi chữ đỏ (Bản hiện tại), hoặc nhận được cấp cường hóa từ món trang bị bất kỳ (Dưới dạng đá truyền thừa)

Người chơiÁc Nhân, mỗi lần bị diệt đều bị trừ điểm PK nhất định, tới 0 thì ngừng

Trong suốt quá trình này, mỗi lần người chơi bị tiêu diệt đều phải chịu trừng phạt tương ứng như đã đề cập ở trên.