Tính năng Chợ

Tính năng giao dịch giữa các người chơi.

Tự do định giá

Chợ Server: Đơn vị giao dịch là Vàng

Chợ Bang: Đơn vị giao dịch là Điểm Cống Hiến

Chợ: