Nhân vật

I. Các chỉ số

1. Chỉ số cơ bản

    Sinh Mệnh:

    Pháp Lực

    Công

    Phòng

    Chính Xác

    Né

2. Chỉ số nâng cao

    Bạo:

    - Tỷ lệ gây x.13 lần sát thương (Chưa tính sát thương cộng thêm)

    Kháng

    - Giảm khả năng bị trúng Bạo kích

    Tất Sát

    - Tỷ lệ gây x2 lần sát thương (Chưa tính sát thương cộng thêm)

    Đỡ Đòn

    - Giảm khả năng bị trúng Tất sát

    Hấp huyết

    - Hồi phục lượng sinh mệnh dựa trên % sát thương tạo ra

    Bỏ qua phòng ngự

    - Bỏ qua % phòng của đối phương

    Sát thương trực tiếp

    - Bỏ qua toàn bộ thuộc tính phòng thủ, trực tiếp trừ thẳng Sinh Mệnh

    Sát thương Tất sát

    - Tăng sát thương khi Tất Sát

    Sát thương Bạo

    - Tăng sát thương khi Bạo

    Tăng thương

    - Tăng % sát thương cơ bản

    Miễn thương

    - Giảm % sát thương phải nhận

    Phản thương

    - Phản lại % sát thương phải nhận

    EXP Diệt Quái

    - Tăng % EXP khi diệt quái

    3. Cảnh Giới

    Sau khi đạt mốc Lực Chiến yêu cầu, có thể tiến hành tăng Cảnh Giới, giúp nâng cao chỉ số nhân vật

    4. Thời trang

    Chủ yếu thay đổi ngoại hình nhân vật

    Thời trang khác nhau sẽ tăng chỉ số khác nhau cho nhân vật