Cánh

I. Tiến bậc Cánh

Vật phẩm tốn: Huyền Thái Vũ

Tăng đủ sao sẽ tự động tiến bậc Cánh, mở khóa ngoại hình mới và tăng nhiều thuộc tính nhân vật

II. Ảo Hóa

Khi thu thập được đạo cụ ảo hóa Cánh tương ứng, tại giao diện có thể kích hoạt

Ảo hóa Cánh cũng tăng lực chiến nhân vật

Tại giao diện Ảo Hóa cũng có thể chọn ngoại hình Cánh hiển thị ở giao diện chính