TỔNG HỢP CHUỖI SỰ KIỆN CÀY GIFTCODE

-Truyền tin: http://bit.ly/truyentinalphatest

-Góp ý: http://bit.ly/gopyLLV

-Sự kiện ingame: http://bit.ly/sukienalphatest

-Điểm danh Bang tại Fanpage: http://bit.ly/diemdanhbangfanpage

-Điểm danh Bang tại Group: http://bit.ly/diemdanhbanggroup

-Code free tại: https://account.mgsoft.vn/