Tọa Kỵ

** Thu thập đủ mảnh tọa kỵ, có thể kích hoạt tọa kỵ tương ứng

I. Tiến Bậc

Khi còn dư mảnh tọa kỵ, có thể dùng để tiến bậc tọa kỵ tương ứng

Khi tăng đến bậc nhất định, sẽ kích hoạt kỹ năng tọa kỵ

Chú ý: Mảnh của tọa kỵ nào, sẽ chỉ dùng để tiến bậc được cho tọa kỵ ấy

II. Dưỡng Hồn

Khi còn dư mảnh tọa kỵ, có thể dùng để dưỡng hồn, tăng mạnh thuộc tính nhân vật

Có thể sử dụng tất cả mảnh tọa kỵ để dưỡng hồn