Tiên Khiếu

Giới thiệu: Kích hoạt Tiên Khiếu, giúp tăng nhiều lực chiến nhân vật

I. Tiên Khiếu

1. Nhận thông qua Tiên Luyện Tháp và Luyện Khiếu

2. Vượt ải nhất định sẽ mở thêm ô và loại Tiên Khiếu

3. Tăng cấp bằng EXP Tiên Khiếu

4. Có 5 phẩm chất: Lam-Tím-Vàng-Cam-Đỏ

5. Tầng tháp cao nhất là 150, mỗi 5 tầng đều có 1 BOSS

7. Có thể xem trước các loại Tiên Khiếu

II. Phân Giải

1. Phân giải Tiên Khiếu thừa để nhận EXP

2. Có thể tự thiết lập phân giải

3. EXP Tiên Khiếu dùng để tăng cấp Tiên Khiếu

III. Đổi

1. Một số Tiên Khiếu cần điều kiện để mở

2. Tiên Khiếu cao cấp có thể dùng Phù để đổi

IV. Luyện Khiếu

1. Là cách nhanh nhất để nhận Tiên Khiếu

2. Cần tốn Vàng

3. Mảnh Tinh Văn xuất hiện ngẫu nhiên trong tính năng này

4. Tiên Khiếu xuất hiện trùng có thể đem phân giải

5. Nhấp Túi Tiên Khiếu để xem chi tiết

v6. Luyện Khiếu có thể nhận Mảnh Tinh Văn