Nhiệm vụ nhận Linh Bảo

LINH BẢO

STT Linh Bảo Unlock
1 Tạo Hóa Thanh Liên Nhiệm vụ chính tuyến Lv12
2 Thần Nông Đỉnh Đăng nhập ngày 2 mở Server
3 Dương Chi Ngọc Tịnh Bình Nhiệm vụ Linh Bảo Lv80
4 Nguyên Đồ Kiếm Nhiệm vụ Linh Bảo Lv120
5 Tru Tiên Kiếm Nhiệm vụ Linh Bảo Lv200
6 Không Động Ấn Nhiệm vụ Linh Bảo Lv240
7 Phong Hỏa Bồ Đoàn Nhiệm vụ Linh Bảo Lv280
8 Thái Cực Ngọc Phù Nhiệm vụ Linh Bảo Lv320

TIÊN THIÊN LINH BẢO

STT Linh Bảo Unlock
1 Luyện Yêu Hồ Nhiệm vụ phụ Lv50
2 Trảm Yêu Kiếm Chuỗi nhiệm vụ Linh Bảo Tầm Chủ
3 A Tì Kiếm Chuỗi nhiệm vụ Linh Bảo Tầm Chủ
4 Càn Khôn Đỉnh Nhiệm vụ phụ Lv160
5 Thập Nhị Phẩm Liên Đài Chuỗi nhiệm vụ Linh Bảo Tầm Chủ
6 Li Hỏa Đăng Chuỗi nhiệm vụ Linh Bảo Tầm Chủ