Linh Thị

Là đồng hành sẽ chiến đấu bên cạnh trong suốt quá trình trải nghiệm

I. Tăng Cấp Linh

Tăng cấp có thể tăng thêm thuộc tính cơ bản cho Linh Thị

Cấp Linh Thị không thể vượt quá cấp nhân vật

II. Tiến bậc Linh Thị

Là tính năng nâng cấp Linh Thị chính

Khi tăng đủ số sao, sẽ tự động tiến bậc Linh Thị tới mốc kế tiếp

Tiến bậc thành công cũng sẽ thay đổi ngoại hình của Linh Thị

III. Ảo Hóa

Sau khi thu thập đủ Thẻ Linh Thị, có thể tiến hành kích hoạt ngoại hình ảo hóa tại giao diện tương ứng

Sau khi ảo hóa sẽ thay đổi kỹ năng của Linh Thị xuất chiến tương ứng

Chỉ số của Linh Thị được ảo hóa sẽ tương ứng với chỉ số nhận được khi tăng cấp, không dùng chỉ số của Linh Thị cơ bản ở giao diện Tiến Bậc