Bang

I. Giới thiệu chung

Bang có tổng cộng 10 cấp

Ở mỗi cấp bang, sẽ yêu cầu phí duy trì khác nhau

Nếu không đủ phí duy trì, bang sẽ bị hạ cấp, hoặc sẽ bị giải tán nếu là bang cấp 1

Khi có thành viên đạt được thành tựu gì đó (Nạp, tăng VIP…) có thể tiến hành phát lì xì cho cả bang

Mỗi ngày có thể nhận thời gian Ủy thác từ giao diện chính của Bang

II. Các tính năng khác

1. Nhiệm vụ Bang

Mỗi ngày có thể hoàn thành 20 lượt Nhiệm vụ Bang

Thưởng chủ yếu: Cống Hiến Bang + Đồng

2. Tụ Hội Bang

Thời gian bắt đầu: 20:00 mỗi ngày

Tập trung về địa bàn Bang, tham gia các hoạt động

Thưởng chủ yếu: EXP và Cống Hiến Bang

3. Kiến Thiết Bang

Thời gian: Cả ngày

Thu thập gỗ để tăng cấp các kiến trúc bang. Nguyên liệu Gỗ nhận được thông qua tính năng Địa Cung Cấp kiến trúc càng cao, phúc lợi sẽ càng tốt

Về sau, tăng cấp kiến trúc còn hỗ trợ rất tốt khi tham gia Bang Chiến Liên Server

4. Chợ Bang

Thời gian: Cả ngày

Là nơi các thành viên Bang tiến hành giao dịch các vật phẩm với nhau

Giá trị thanh toán: Điểm Cống Hiến

Cấp Chợ Bang càng cao, số sạp chợ có thể mở càng nhiều

5. Thủ Lĩnh Bang

Thời gian: Mỗi tối thứ 2, 4, 5, 7 lúc 21:00

Có tổng cộng 3 BOSS Bang xuất hiện

Tiêu diệt BOSS có thể nhận nhiều phần thưởng

Thưởng chủ yếu: Nguyên liệu Hồn Khí, Trang bị và nguyên liệu nâng cấp trang bị

6. Bang Chiến

Thời gian báo danh: Thứ 2 lúc 5:10 - Thứ 6 lúc 19:30 kết thúc

Thời gian bắt đầu: Mỗi thứ 3 và thứ 6 lúc 21:00 - 21:15